Top banner
22/11/2019

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Ngày 10/10/2019, ACUD đã tham gia ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

22/11/2019

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Ngày 10/10/2019, ACUD đã tham gia ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

22/11/2019

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Ngày 10/10/2019, ACUD đã tham gia ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang