Top banner

Khác

Các loại văn bản khác liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động xây dựng, đấu thầu..........

Về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2010

Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2010” của Bộ Xây dựng.

Vụ Pháp chế thực hiện làm đầu mối công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao; thống nhất với các đơn vị về chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn của từng đơn vị. 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2010/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Về đầu trang