Top banner

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tập hợp các văn bản quy định về hạ tầng kỹ thuật trong đô thị (điện, nước, truyền thông, .......)

Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010

Trước Sau 1   2  
Về đầu trang