Top banner

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tập hợp các văn bản quy định về hạ tầng kỹ thuật trong đô thị (điện, nước, truyền thông, .......)

THÔNG TƯ Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến dữ liệu công trình ngầm đô thị tại Việt Nam. Đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

THÔNG TƯ Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

Thông tư quy định mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2010

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: đặt tên hoặc số hiệu đường bộ; quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật; thẩm định an toàn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư số 02/2010/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

Trước Sau 1   2  
Về đầu trang