Top banner

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

Tập hợp các loại văn bản về tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng

Thông tư số 40/2009/TT-BXD Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia trên thế giới, của các tổ chức quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài) trong họat động xây dựng ở Việt Nam.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành kèm theo Thông tư này 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

1. QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

2. QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

3. QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

4. QCVN 21: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học;

5. QCVN 22: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện;

6. QCVN 23: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng;

7. QCVN 24: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

8. QCVN 25: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

Về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam“ Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khoẻ”

Trong những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở và công trình công cộng ngày càng gia tăng. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, trong đó có các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Nhìn chung, các quy chuẩn xây dựng đã được hoàn thiện và điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của ngành, đã được các địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng áp dụng và tuân thủ. Chất lượng các công trình xây dựng nói chung, nhà ở và công trình công cộng nói riêng ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập trong khu vực và quốc tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc nhóm nghề xây dựng, gồm: Nề - Hoàn thiện; Cốp pha - Giàn giáo; Cốt thép - Hàn; Bê tông; Sản xuất gốm thô; Sản xuất gạch Ceramic; Sản xuất sứ vệ sinh; Sản xuất kính; Quản lý cây xanh đô thị và Chạm khắc đá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Về đầu trang